Op het bezoek van deze website zijn de volgende voorwaarden van toepassing.

Informatie

De informatie op deze site dient slechts te worden gebruikt voor algemene informatiedoeleinden. De informatie is niet bedoeld als advies.

Hoewel Rhenium inkoopmanagement BV zich inspant om de gegevens zo juist en volledig mogelijk te laten zijn kan de beschikbaarheid, volledigheid en juistheid van de gegevens niet worden gegarandeerd. Rhenium inkoopmanagement BV aanvaardt geen aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade welke ontstaat door gebruikmaking van, het vertrouwen op of handelingen verrichten naar aanleiding van de op deze website verstrekte informatie.

Rhenium inkoopmanagement BV behoudt zich het recht voor op elk gewenst moment zonder voorafgaande kennisgeving wijzigingen en correcties aan te brengen in de website. U stemt ermee in informatie afkomstig van deze website niet te veranderen.

Toegang en verwijzingen

Rhenium inkoopmanagement BV aanvaardt geen aansprakelijkheid voor het niet beschikbaar zijn van deze website. Rhenium inkoopmanagement BV garandeert niet dat deze website of de servers waarop deze website ter beschikking wordt gesteld vrij zijn van virussen.

Verwijzingen en links naar andere websites zijn slechts opgenomen ter informatie. De inhoud van deze andere websites staat niet onder controle van Rhenium inkoopmanagement BV en wordt niet onderschreven. Rhenium inkoopmanagement BV is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de in deze andere websites opgenomen informatie. Het is niet toegestaan deze site te framen.

Intellectuele eigendom
Deze website en inhoud van deze website zijn beschermd door auteursrechten en/of andere intellectuele eigendomsrechten. Tenzij anders aangegeven, zijn de intellectuele eigendomsrechten op de teksten, geluiden, afbeeldingen, foto's, merken, logo's en andere materialen eigendom van of gelicencieerd aan Rhenium inkoopmanagement BV. Het is niet toegestaan materialen of een gedeelte van materialen van deze website te verveelvoudigen, verkopen, verhuren, op te slaan in gegevensbestanden zonder voorafgaande toestemming van Rhenium inkoopmanagement. Het is wel zonder voorafgaande toestemming toegestaan:

Toepasselijk recht en bevoegde rechter

Op gebruik van deze site is Nederlands recht van toepassing. Indien partijen niet tot een oplossing van de gerezen problemen zijn gekomen is de rechtbank te Zutphen bevoegd hiervan kennis te nemen

© 2010 Rhenium inkoopmanagement BV
Rhenium is een gedeponeerde handelsnaam

Rhenium T +31 573 25 88 37 | F +31 573 25 88 65
M +31 6 22 95 63 47 | E info@rhenium.nl